1961 Timetable

N A M AČ

KaČ EKSPRES SIANG

Ka 1 Sbi - Gmr : TARUMANEGARA
Ka 2 Gmr - Sbi : MANTJANEGARA
Ka 3 Sb - Bd : PARAHIJANGAN
Ka 4 Bd - Sb : MADJAPAHIT
Ka 5 Kja - Gmr : SUNDAKELAPA
Ka 6 Tjn - Sb : SINGHASARI

KaČ EKSPRES MALAM

Ka 7 Sb - Slo - Sm - Dak : BINTANG SENDJA
Ka 8 Dak - Sm - Slo - Sb : BINTANG FADJAR

Berlaku mulai:

6 Djuli 1961.


K.a. No. 1, Surabajapasarturi - Gambir.
TARUMANEGARA, keradjaan di Djawa Barat dari abad ke 5-7, terkenal dengan radjanya Purnawarman.

K.a. No. 2, Gambir - Surabajapasarturi.
MANTJANEGARA, wilajah keradjaan Madjapahit jang terletak dipesisir utara pulau Djawa dari abad ke 15-17, terkenal kekajaannya karena perdagangannja jang menguasai kotaČ pelabuhan Surabaja, Gresik, Tuban, Tjirebon dll. Wilajah ini berhasil melepaskan diri dari Madjapahit berkat bantuan dari para WaliČ Mantjanegara.

K.a. No. 3, Surabajakota - Bandung.
PARAHIJANGAN, daerah di Djawa Barat jang dikuasai oleh radjaČ jang bergelar Hijang dari abad ke 14-16. Para Hijang tersebut sebenarnya adalah pula radjaČ keradjaan Padjadjaran.

K.a. No. 4, Bandung - Surabajakota.
MADJAPAHIT, keradjaan besar dengan wilayah meliputi seluruh Nusantara, dari tahun 1293-1479. Radjanja jang sangat harum namanja adalah Hajam Wuruk (tahun 1350-1389) dengan patihnja jang terkenal Gadjah Mada.

K.a. No. 5, Kroja - Gambir.
SUNDAKELAPA, suatu daerah diwilajah kota Djakarta sekarang, jang mendjadi bandar terbesar dari keradjaan Padjadjaran, dari abad ke 16. Sedjak tahun 1527 Sunda Kelapa diubah namanja mendjadi Djajakarta setelah Falatehan dari Banten (Sunan Gunung Djati) berhasil merebutnja.

K.a. No. 6, Tjirebon - Surabajakota.
SINGHASARI, keradjaan di Djawa Timur, tahun 1222-1292. Terkenal adalah radja Kartanegara (tahun 1268-1292).

K.a. No. 7, EKSPRES MALAM, Surabajakota - Djakarta.
BINTANG SENDJA.
Kereta api ini meluntjur dari timur kebarat seolah-olah berlomba dengan silamnja Sang Surja, menghantarkannja dibalik bumi pada waktu sendja. Maka diberikan kepadanja nama BINTANG SENDJA.

K.a. No. 8, EKSPRES MALAM, Djakarta - Surabajakota.
BINTANG FADJAR.
Bintang sebagai benda alam tampak dimalam hari, berkelip-kelip menerangi daerahČ njenjak terbenam dimalam buta. Kereta-api Ekspres malam meluntjur tjepat dari barat ketimur seolah-olah menjongsong bangkitnja Sang Surja di Fadjar pagi; maka diberikan kepadanja nama BINTANG FADJAR.


I. DJAKARTA - SEMARANGTAWANG - SURABAJAPASARTURI
K.a. No.
14
16
20
2
E
24
26
28
8
E
Djakarta
Gambir
Djatinegara
Krawang
Tjikampek
B
"
"
"
D
     
 
0555
|
|
|
 
0800
|
|
0917
0944
-1)
1014
1103
1127
1400
-2)
1435
1524
1548
1700
|
|
|
|
Bandung B        
0705
 
1350
 
Tjikampek
Pagadenbaru
Djatibarang
Tjirebon
"
Brebes
Tegal
Pekalongan
Semarangtawang
"
Gambringan
Tjepu
Bodjonegoro
Babat
Lamongan
Surabajapasarturi
B
"
"
D
B
"
"
"
D
B
"
"
"
"
"
D
0532
0638
0738
0822
0908
0605
0713
0848
0930
1011
1044
1125
0520
0635
0653
0810
0957
1030
1146
1319
1401
1442
1517
1611
|
|
|
0922
0940
|
1058
1202
1333
1343
|
1603
|
|
|
1820
0922
1005
|
1137
1200
1319
1335
1437
1608
1132
1221
1325
1410
1443
1601
1627
1745
1931
1553
1653
1811
1855
|
|
|
2032
2042
|
|
|
0101
0111
3)
E= K.a. Ekspres


1) Liwat Pasarsenen berangkat 1000.
2) Liwat Pasarsenen berangkat 1419.
3) Ke Surabajakota (tabel IV-II).

IA.  SURABAJAPASARTURI - SEMARANGTAWANG - DJAKARTA
K.a. No.
15
17
19
1
E
23
27
29
7
E
Surabajapasarturi
Lamongan
Babat
Bodjonegoro
Tjepu
"
Gambringan
Semarangtawang
"
Pekalongan
Tegal
Brebes
Tjirebon
"
Djatibarang
Pagadenbaru
Tjikampek
B
"
"
"
D
B
"
D
B
"
"
"
D
B
"
"
D
0518
0605
0704
0754
0615
0806
0923
0940
1059
1117
1213
1320
1405
0830
1006
1118
|
1231
1245
|
1419
1500
0535
|
|
|
0752
0755
|
1019
1029
1204
1306
|
1423
1431
|
|
|
0735
0825
0903
0952
1029
1035
1215
1320
1345
1540
1707
1724
1839
1435
1519
1554
1639
1716
1722
1852
1957
1620
1711
1754
1840
1936
3)
2317
2327
|
|
|
0338
0348
|
|
|
Bandung D
0945
 
1800
         
Tjikampek
Krawang
Djatinegara
Gambir
Djakarta
B
"
D
D
D
0757
0823
0910
-1)
0940
1410
1436
1523
-2)
1551
1505
|
|
1622
|
|
|
|
1757
     
|
|
|
|
0726
E= K.a. Ekspres

1) Liwat Pasarsenen datang 0924.
2) Liwat Pasarsenen datang 1535.
3) Dari Surabajakota (tabel IVA-IIA).

II. DJAKARTA - JOGJAKARTA - SURABAJAKOTA
K.a. No.
30
32
36
4
E
2/6
E
24/76/42
26/78/44
28
8
E
Djakarta
Gambir
Djatinegara
Krawang
Tjikampek
B
"
"
"
D
       
 
0555
|
|
|
 
0800
|
|
0917
0944
-1)
1014
1103
1127
1400
-2)
1435
1524
1548
1700
|
|
|
|
Bandung B          
0705
 
1350
 
Tjikampek
Pagadenbaru
Djatibarang
Tjirebon
"
Prupuk
Purwokerto
"
Kroja
Gombong
Kebumen
Kutoardjo
Jogjakarta
"
Solobalapan
"
Solodjebres
"
Madiun
"
Kertosono
Modjokerto
Wonokromo
Sb. gubeng
Surabajakota
B
"
"
D
B
"
D
B
"
"
"
"
D
B
D
B
D
B
D
B
"
"
D
D
D
0605
0732
0815
0858
0908
0918
0555
0653
0702
|
|
0843
0848
0954
1036
1111
1120
1130 1)
0600
0631
0700
0719
0748
0857 2)
0907
1014
1020
|
|
1154
1200
1314
1356
1431
1440
1450
1323
1413
1420
|
|
1540
1545
1648
|
|
1807
1817
|
|
|
0922
0932
|
1152
1157
1232
|
|
|
1427
1437
1527
1532
|
|
1652
1657
1758
|
|
1807
1817
0922
1005
|
1137
1145
1255
1417
1422
1459 3)
|
|
|
1654
1705
1755
1132
1221
1325
1410
1420
1546
1704
1710
1744
1814
1838
1912
2012
1553
1653
1811
1855
|
|
|
2032
2042
6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0317 6)
0327
0450
0500
|
|
|
0705
0715
E= K.a. Ekspres

1) Terus ke Djember (tabel IX).
2) Ke Semarangtawang datang 1338 (tabel IV A).
3) Dari Bandung (tabel V).
4) Liwat Pasarsenen berangkat 1003.
5) Liwat Pasarsenen berangkat 1419.
6) Liwat Semarang (tabel I-IV).

II. A. SURABAJAKOTA - JOGJAKARTA - DJAKARTA
K.a. No.
15
33/77/17
35/79/19
3/5/1
E
41
45
5)
49
7
E
Surabajakota
Surabajagubeng
Wonokromo
Modjokerto
Kertosono
Madiun
"
Solodjebres
"
Solobalapan
"
Jogjakarta
"
Kutoardjo
Kebumen
Gombong
Kroja
Purwokerto
"
Prupuk
Tjirebon
"
Djatibarang
Pagadenbaru
Tjikampek
B
"
"
"
"
D
B
D
B
D
B
D
B
"
"
"
"
D
B
"
D
B
"
"
D
0518
0605
0704
0754
0455
0605
0637
0705
0740
0807
0816
0935
1106
1117
1213
1320
1405
0600
0650
0711
|
|
|
0918 3)
0945
0951
1110
1225
1245
|
1419
1500
0534
0544
|
0629
0707
0805
0810
|
|
0930
0935
1025
1035
|
|
|
1240
1307
1312
|
1527
1537
|
|
|
0937
0947
0956
1035
1123
1231
1236
|
|
1410 4)
1415
1518
1530
1640
1707
1727
1804
1831
1426
1436
1445
1523
1608
1727
1732
|
|
1906
1913
2009
1546
1555
1605
1654
1728
1903
1719
1729
|
|
|
1935
1945
2101
2111
|
|
6)6)
0338
0348
|
|
|
Bandung D
0945
 
1800
         
Tjikampek
Krawang
Djatinegara
Gambir
Djakarta
B
"
D
D
D
0757
0823
0910
-1)
0940
1410
1436
1523
-2)
1551
1505
|
|
1622
|
|
|
|
1757
     
|
|
|
|
0726
E= K.a. Ekspres

1) Liwat Pasarsenen datang 0924.
2) Liwat Pasarsenen datang 1535.
3) Ke Bandung lihat tabel VA.
4) Dari Semarangtawang berangkat 1115 (tabel IV).
5) Dari Djember (tabel IX A).
6) Liwat Semarang (tabel IV A-I A).

III. DJAKARTA - TJIKAMPEK - BANDUNG
III. A. BANDUNG - TJIKAMPEK - DJAKARTA
K.a. No.
70R
74R
78R
80R
K.a. No.
71R
73R
79R
81R
Djakarta
Pasarsenen
Djatinegara
Krawang
Tjikampek
B
"
"
"
D
0615
0632
0644
|
0754
1035
1051
1103
1152
1216
1430
1446
1458
|
1608
1703
1719
1731
1820
1844
Bandung
Tjimahi
Padalarang
Purwakarta
Tjikampek
B
"
"
"
D
0515
|
|
|
0701
0705
|
|
0842
0903
1350
|
|
1519
1540
1620
|
|
|
1813
Semarangtawang
Tjirebon
B
"

0518
 
0830
1245
  Tjirebon
Semarangtawang
D
"
 
1137
1608
1855
 
Tjikampek
Purwakarta
Padalarang
Tjimahi
Bandung
B
"
"
"
D
0759
|
|
|
0945
1221
1246
|
|
1413
1614
|
|
|
1800
1849
1912
|
|
2039
Tjikampek
Krawang
Djatinegara
Pasarsenen
Djakarta
B
"
D
D
D
0705
|
0814
0826
0842
0908
0934
1021
1034
1050
1545
1611
1658
1711
1727
1818
|
1927
-1)
1951
 1) Liwat Gambir datang 1939.

IV. SEMARANGTAWANG - JOGJAKARTA
IV. A. JOGJAKARTA - SEMARANGTAWANG
K.a. No.
50R
61R
52R
63R
54R
65R
8
E
K.a. No.
60R
53R
64R
55R
66R
57R
7
E
Semarangtawang
"
Kedungdjati
Gundih
Solobalapan
"
Solodjebres
"
Klaten
Jogjakarta
D
B
"
"
D
B
D
B
B
D
0445
0538
0613
0656
0701
|
|
0737
0807
1115
1153
1228
1311
1316
|
|
1359
1430
1647
1725
1800
1843
1848
|
|
1925
1954
0101 1)
0111
|
|
|
|
0317
0327 1)
Jogjakarta
Klaten
Solodjebres
"
Solobalapan
"
Gundih
Kedungdjati
Semarangtawang
"
B
"
D
B
D
B
"
"
D
B
0450
0523
|
|
0555
0610
0703
0738
0814
1029
1103
|
|
1135
1140
1227
1302
1338
1614
1648
|
|
1720
1726
1819
1857
1934
2101 2)
2111
|
|
|
|
2317
2327 2)
1) Dari Djakarta ke Surabajakota. 2) Dari Surabajakota ke Djakarta.

V. BANDUNG - BANDJAR - JOGJAKARTA
V. A. JOGJAKARTA - BANDJAR - BANDUNG
K.a. No.
4
E
42
46
K.a. No.
31
35
3)
3
E
4)
Bandung
Tjibatu
Tasikmalaja
Bandjar
Kroja
Gombong
Kebumen
Kutoardjo
Wates
Jogjakarta
B
"
"
"
"
"
"
"
"
D
0610
0723
0842
|
1105
|
1151
|
|
1308 1)
0845
1014
1150
1300
1459
|
|
|
|
1654 2)
1442
1624
1806
D 1926
Jogjakarta
Wates
Kutoardjo
Kebumen
Gombong
Kroja
Bandjar
Tasikmalaja
Tjibatu
Bandung
B
"
"
"
"
"
"
"
"
D
0510
0648
0843
1018
0711
|
|
|
|
0915
1057
1219
1356
1523
1035
|
|
|
|
1243
|
1509
1626
1736
E= ka. Ekspres.
1) Terus ke Surabajakota (tabel II).
     Ke Semarangtawang (tabel IV A).
2) Terus ke Solobalapan (tabel II).
E= ka. Ekspres.
3) Dari Solobalapan (tabel II A).
4) Dari Surabajakota (tabel II A).
    Dari Semarangtawang (tabel IV).

VI. SURABAJAKOTA - BLITAR - KERTOSONO
K.a. No.
81
83
71/85
73B
 
75
 
Surabajakota
Bangil
Malang
Blitar
"
Tulunggagung
Kediri
Kertosono
B
"
"
D
B
"
"
D
0430
0521
0608
0650
0724
0811
0858
0940
0553
0655
0800
0954
1047
1130
1218
1300
1102
1205
1308
1523
 
1453
1553
1708
1912
 
VI. A. KERTOSONO - BLITAR - SURABAJAKOTA
K.a. No.
70
72
80
82
74
84
 
Kertosono
Kediri
Tulunggagung
Blitar
"
Malang
Bangil
Surabajakota
B
"
"
D
B
"
"
D
0704
0909
1003
1101
1059
1310
1402
1500
1130
1214
1257
1335
1620
1702
1745
1823
1547
1805
1900
1956
1821
1906
1953
2040
 

VII. DJAKARTA - BOGOR - BANDUNG
K.a. No.
62
300
L
302
L
66
310
L
68
312
L
 
Djakarta
Gambir
Manggarai
Bogor
"
Sukabumi
Tjiandjur
Padalarang
Bandung
B
"
"
D
B
"
"
"
D
0625
|
0643
0756
0806
0947
1052
1208
1228
0800
0812
0826
0921
1035
1049
1102
1157
1335
1347
1358
1452
1435
1453
1510
1604
1525
1538
1550
1700
1709
D 1900
1920
1934
1946
2045
 
VII. A.  BANDUNG - BOGOR - DJAKARTA
K. a. No.
305
L
307
L
309
L
61
63
65
303
L
69
Bandung
Padalarang
Tjiandjur
Sukabumi
Bogor
"
Manggarai
Gambir
Djakarta
B
"
"
"
D
B
D
"
"
0550
0637
|
0708
0626
0718
|
0747
0640
0727
|
0757
0525
0654
0704
0755
0806
0819
1010
1101
1112
1124
1217
1308
1319
1331
1715
1807
1818
1830
1530
1552
1705
1816
1945
1953
2045
2056
2109

VIII. SURABAJAKOTA - MALANG
K.a. No.
71
1)
17R
73
73B
1)
23R
75
1)
25R
29R
Surabaja
Surabajagubeng
Wonokromo
Sidoardjo
Porong
Bangil
Lawang
Malang
B
"
"
"
"
"
"
D
0553
0600
0608
0626
0639
0655
0733
0751
0756
0803
0811
0829
0842
0857
0933
0954
0958
1005
1013
1031
1042
1057
1135
1153
1102
1109
1117
1136
1148
1205
1240
1301
1252
1259
1307
1334
1345
1401
1436
1457
1453
1500
1508
1528
1539
1553
1633
1658
1553
1602
1610
1635
1646
1702
1740
1801
1745
1753
1804
1824
1843
1859
1937
1955
1) Terus ke Blitar (tabel VI).
VIII. A. MALANG - SURABAJAKOTA
K. a. No.
14R
18R
70
2)
24R
72
2)
28R
30R
74
2)
Malang
Lawang
Bangil
Porong
Sidoardjo
Wonokromo
Surabajagubeng
Surabajakota
B
"
"
"
"
D
D
D
0525
0548
0626
0640
0651
0707
0715
0722
0707
0732
0801
0815
0828
0844
0852
0859
0909
0931
1003
1017
1030
1046
1054
1101
1109
1134
1206
1220
1231
1255
1303
1310
1310
1330
1402
1416
1427
1443
1453
1500
1442
1515
1552
1606
1617
1633
1641
1648
1611
1634
1705
1722
1733
1749
1757
1805
1805
1828
1900
1914
1925
1941
1949
1956
2) Dari Blitar (tabel VI A).

IX. SURABAJAKOTA - DJEMBER - BANJUWANGI
K.a. No.
91
93
47
95
99
Surabajakota
Surabajagubeng
Sidoardjo
Bangil
B
"
"
D
0612
0621
0650
0713
1215 1)
1225
1253
1316
1540
1548
1616
1639
Malang B
0525
1109
1442
Bangil
Pasuruan
Probolinggo
Klakah
Djatiroto
Tanggul
Rambipudji
Djember
"
Kalisat
Kalibaru
Banjuwangi
B
"
"
"
"
"
"
D
B
"
"
D
0718
0736
0817
0906
0930
0945
|
1028
1040
1108
1228
1351
1321
1339
1418
1505
1529
1545
1608
1620
1635
1708
1828
1941
1642
1700
1743
1828
1852
1906
1929
1941
1) Dari Jogjakarta (tabel II).
IX. A. BANJUWANGI - DJEMBER - SURABAJAKOTA
K.a. No.
50R
61R
52R
63R
54R
65R
Banjuwangi
Kalibaru
Kalisat
Djember
"
Rambipudji
Tanggul
Djatiroto
Klakah
Probolinggo
Pasuruan
Bangil
B
"
"
D
B
"
"
"
"
"
"
D
0517
0531
0554
0608
0642
0726
0809
0824
0603
0745
0900
0923
0938
0952
1016
1030
1104
1151
1227
1242
1140
1320
1435
1456
1509
1523
1546
1600
1632
1717
1753
1809
Malang D
0954
1457 1955
Bangil
Sidoardjo
Surabajagubeng
Surabajakota
B
"
D
D
0829
0854
0918
0925
1247
1314
1340
1350 1)
1816
1842
1906
1915
1) Ke Jogjakarta (tabel II A).

Created by Indra Krishnamurti
Last updated December 26, 2004