Make your own free website on Tripod.com
Historic SS Timetables

These timetables are taken from Spoorwegstations op Java, by Michiel van Ballegoijen de Jong.

Westerlijnen 1884 timetable

Staatspoorwegen op Java.
WESTERLIJNEN.
   De Chef der Exploitatie maakt bekend dat op den 17 dezer het lijngedeelte Tjiandjoer--Bandong voor het publiek verkeer zal worden opengesteld
   De loop der treinen waaronder mede begrepen is, die voor het lijngedeelte Bandong--Tjitjalengka, waarvan de opening nader zal worden bekend gemaakt, zal zijn als vogt:
STATIONS
EN
HALTEN.
Gewone
Gemengde
trein II.
Gewone
Gemengde
trein IV.
Gewone
Gemengde
trein VI.
STATIONS
EN
HALTEN.
Gewone
Gemengde
trein I.
Gewone
Gemengde
trein III.
Gewone
Gemengde
trein V.
 
 
 


Station
Halte
"
"
"
"
"
"
"

 
 

 
 
Station 
 
Halte
"
"
"
"
 
Station 
 
Halte
"
"
"
"
"
"
 
Station 
 
Halte
"
Station
 

Batavia
Noordwijk

Buitenzorg (NIS)
Buitenzorg
Batoe-Toelis
Massing
Tjigombong
Tjitjoeroek
Parong Koeda
Tjibadak
Karang Tengah
Tjisaät

V.
V.

A.
V.
SoekaboemiA.
V.
Gandasoli
Tjirengas
Lampegan
Tjibeber
Tjilakoe
 
TjiandjoerA.
V.
Maleber
Sela Djambe
Tjipeujeum
Tjipattat
Tagog Apoe
Tjapadalarang
Tjimahi
 
BandongA.
V.
Gedeh Bageh
Rantjaekek
Tjitjalengka
 
VM.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.30
6.40
6.53
7.12
7.42
8.12
8.31
8.45
8.59
9.5  
9.24
9.39
9.55
VM.
 
6.44
 
8.3  
8.20
8.31
8.57
9.10
9.37
9.44
10.    
10.12
10.29
10.38
10.48
11.3  
11.16
11.26
11.51
12.4  
12.13
12.45
12.54
1.3  
1.23
1.52
2.21
2.39
2.51
3.4  
3.10
3.27
3.40
3.55
VM.
10.15
 
NM.
12.32
1.  
1.13
1.39
1.51
2.12
2.31
2.48
3.2  
3.2  
3.3  
3.4  
3.58
4.12
4.21
5.3  
5.25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station
Halte
"
 
Station 
 
Halte
"
"
"
"
"
"
 
Station 
 
Halte
"
"
"
"
 
Station 
 
Halte
"
"
"
"
"
"
"
Station
 
 

 


 
 

 
 

Tjitjalengka
Rantjaekek
Gedeh Bageh

 
BandongA.
V.
Tjimahi
Tjapadalarang
Tagog Apoe
Tjipattat
Tjipeujeum
Sela Djambe
Maleber
 
TjiandjoerA.
V.
Tjilakoe
Tjibeber
Lampegan
Tjirengas
Gandasoli
 
SoekaboemiA.
V.
Tjisaät
Karang Tengah
Tjibadak
Parong Koeda
Tjitjoeroek
Tjigombong
Massing
Batoe-Toelis
Buitenzorg

Buitenzorg (NIS)
Noordwijk
Batavia
V.
A.
A.
VM.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.14
7.10
7.25
7.56
8.6  
8.20
8.34
8.43
8.55
9.12
9.36
9.43
10.7  
10.24
10.33
11.    
11.10
 
11.35
 
1.45
VM.
8.53
9.9  
9.23
9.33
9.44
9.53
10.18
10.28
10.53
11.16
11.33
11.50
12.    
12.26
12.41
12.53
1.27
1.35
1.47
2.1  
2.9  
2.19
2.34
2.48
3.1  
3.24
3.40
3.53
4.14
4.24
 
4.37
5.53
 
VM.
2.13
2.36
2.51
3.3  
3.14
3.30
3.45
4.3  
4.31
4.54
5.17
5.31
5.42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Op de eindstations moeten de treinen op den bepaalden tijd, doch op de tusschenstations en halten, alwaar de treinen niet langer mogen ophouden, dan volstrekt noodig is, kunnen zij tot 3 minuten vroeger vertrekken.
   De treinen 1, 2, 5 en 6 tevens voor goederenvervoer naar en van de tusschenstations en halten bestemd zijnde, zoo kunnen de tijden van vertrek en aankomst van en op de halten eenigzijns verschillen.
   De aangegeven tijd, is de telegraaftijd te Batavia.
BUITENZORG, den 3 Mei 1884.

Oosterlijen 1879 timetable

Staats-Spoorwegen
OP JAVA.
Lijn Soerabaia-Pasoeroean.

DE LOOP DER TREINEN IS GEREGELD ALS VOGT:
Soerab.-

Pasoer.

Pers.
trein II van Soer. n. Pas. en Mal.
Pers.
trein VI van Soer. n. Pas. en Mal.
Gem.
trein VIII v. Soer. naar Pas.
Gem.
trein XII
van Soer. naar Sidho-
Ardjo
Pasoer.-

Soerab.

Gem.
trein I van Pas. naar Soer.
Gem.
trein V
van Sidho-
Ardjo naar Soer.
Pers.
trein VII
v. Pas. naar Soer. en Mal.
Gem.
trein XI van Pas. naar
Soer. en Mal.
Soerabaia
Goebeng
Wonokromo
Waroe
Gedangan
V.
"
"
"
"
Sidho-Ardjo A.
V.
Tanggoelangin
Porrong
Goen.-Gangsir
V.
"
"
Bangil A.
V.
Kraton
Pasoeroean
"
A.
7.3  
7.10
7.19
7.31
7.40
7.54
7.58
8.9  
8.18
8.30
8.41
8.47
9.8  
9.16
1.10
1.18
door
"
"
1.54
1.58
door
2.16
door
2.37
2.43
door
3.10
2.32
2.42
2.53
3.7  
3.18
3.34
3.40
3.53
4.8  
4.17
4.30
4.36
5.3  
5.13
4.49
5.    
5.04
5.14
5.25
5.41
-
-
-
-
-
-
-
-
Pasoeroean
Kraton
V.
"
Bangil A.
V.
Goen.-Gangsir
Porrong
Tanggoelangin
"
"
"
Sidho-Ardjo A.
V.
Gedangan
Waroe
Wonokromo
Goebeng
Soerabaia
"
"
"
"
A.
6.23
6.34
7.    
7.5  
7.20
7.35
7.45
7.57
8.5  
8.21
8.32
8.46
8.55
9.4  
-
-
-
-
-
-
-
-
5.34
6.52
7.8  
7.20
7.30
7.38
8.19
door
8.40
8.52
door
9.15
door
9.31
9.35
door
door
door
10.12
10.19
2.19
2.22
2.42
2.48
3.    
3.13
3.21
3.31
3.35
3.50
3.59
4.11
4.20
4.27
Lijn Bangil-Malang.
Bangil-

Malang

Gem.
trein IV van Bangil naar
Mal.
Gem.
trein X van Bangil naar
Mal.
Malang-

Bangil

Gem.
trein III v. Mal. n. Bang.
Pas. en Soer.
Gem.
trein IX v. Mal.
n. B. Soer.en Pas.
Station
Halte
"
"
"
"
Station
  Bangil
Wonokerto
Soekoredjo
Sengon
Lawang
Singosarie
Malang
V.
"
"
"
"
"
A.
9.    
9.31
9.48
10.2  
10.33
10.44
11.16
2.53
3.24
3.40
3.53
4.33
4.41
5.6  
Station
Halte
"
"
"
"
Station
  Malang
Singosarie
Lawang
Sengon
Soekoredjo
Wonokerto
Bangil
V.
"
"
"
"
"
A.
6.31
6.59
7.34
7.47
7.59
8.18
8.38
12.21
12.49
1.15
1.39
1.52
2.11
2.313

Created by Indra Krishnamurti
Last updated June 23, 2000